Serwis

Zapewniamy  obsługę serwisową – gwarancyjną i pogwarancyjną.

Punkt przyjęć urządzeń do naprawy przy ul. Lipowej 6, 85-062 Bydgoszcz,

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

[wpgmza id=”1″]

 

 

Warunki gwarancji – urządzenia do użytku domowego

 

A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 140.
2. Kärcher Sp. z o.o. gwarantuje najwyższą jakość urządzenia produkcji firmy Kärcher odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.
3. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.
4. Ze względu na nieprofesjonalny charakter urządzenia, gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi tzn. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zawodową (Dz.U. Nr. 141, poz. 1176 z 2002 r.)
5. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Autoryzowanego Warsztatu Naprawczego (zwanego dalej AWN).
6. Reklamowane urządzenie winno być: dostarczone wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową.
7. Reklamowane urządzenie należy dostarczyć lub wysłać do AWN w oryginalnym opakowaniu (patrz wykaz AWN).

B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu.

C. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY:

1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji:
wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące: osprzęt, zawory wysokociśnieniowe, ssawne, przelewowe, uszczelniacze pompy, o-ringi, tłoki.
odkurzacze, odkurzacze piorące: osprzęt, filtry, uszczelki, pompka wody (zatarcie spowodowane pracą na sucho, niewłaściwymi środkami czyszczącymi).
parownice: osprzęt, uszczelki, zawory.
zamiatarki: szczotki zamiatające, osłony gumowe komory szczotki, filtry, akumulatory.
2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.
3. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
4. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.
5. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
6. Uszkodzenia powstałe w wyniku: zasilania urządzenia wysokociśnieniowego zanieczyszczoną wodą, niewłaściwym bądź zanieczyszczonym paliwem, pracy z wykorzystaniem nieoryginalnych lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
7. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych – patrz instrukcja obsługi.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (Dz.U. z 2002r, nr 141, poz. 1176)

Warunki gwarancji – urządzenia do zastosowań profesjonalnych

WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1.Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 140.
2. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 12 miesięcy od daty jego sprzedaży.
3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji w każdym Autoryzowanym Warsztacie Naprawczym Kärcher (zwanym dalej AWN) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu zerowego urządzenia w obecności Klienta. (*)
5. Klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN zgodnie z instrukcją obsługi i książką przeglądów urządzenia.
6. Pierwszy przegląd techniczny urządzenia profesjonalnego lub przemysłowego (*) należy wykonać w okresie 2-3 miesięcy od momentu uruchomienia nabytego sprzętu, chyba że książka przeglądów stanowi inaczej.
7. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 30 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia do AWN. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było do dyspozycji AWN.
8. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.
9. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzenia marki Kärcher podlega zasadom eksploatacji określonym przez producenta silnika i procedurze gwarancyjnej świadczonej przez jego autoryzowany serwis w Polsce.
10. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Kärcher Sp. z o.o. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu. (**)
11. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do AWN ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania AWN, AWN ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (**)
12. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dot. sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek) i pieczęć sprzedawcy a Klient (**) kwituje podpisem protokół przekazania urządzenia.
13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176).

A. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu,
braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN.

B. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBIĘTE WADY:

1. Części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu:
Odkurzacze, urządzenia do czyszczenia dywanów: osprzęt zewnętrzny, filtry, kabel zasilający, koła
Parownice: osprzęt zewnętrzny
Urządzenia HD: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, kabel zasilający, koła
Urządzenia HDS: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, dysza paliwa, elektroda zapłonowa, kabel zasilający, koła
Szorowarki: szczotki, wałki / tarcze napędowe do padów, listwy ssawne, listwy osłonowe, koła
Zamiatarki: szczotki, listwy osłonowe, świece zapłonowe, filtry, koła
Odśnieżarki: filtry, świeca zapłonowa, frez do śniegu, kołki zabezpieczające frez
Głowice do czyszczenia zbiorników: uszczelnienia
Urządzenia typu HDR: filtry
Odkurzacze przemysłowe: filtry, osprzęt
Urządzenia do czyszczenia suchym lodem: uszczelnienia, osprzęt.
2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem, zatarcie silnika czy układu przeniesienia napędu spowodowane brakiem smarowania).
3. Wywołane pracą bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.
4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa, powietrza.
5. Spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika.
6. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych bądź elektronicznych wodą.
7. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
8. Termiczne spowodowane stosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania cieczy łatwopalnych, bądź tlących się zanieczyszczeń, zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą o wyższej temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi. 
9. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.
10. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
11. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem czy osprzętem.

* -nie dotyczy: odkurzaczy klasy T i NT
-urządzeń do czyszczenia dywanów PUZZI
-zimnowodnych urządzeń wysokociśnieniowych klasy Compact

** – nie dotyczy konsumenta